کرایوجنیک

در فیزیک، کرایوجنیک مطالعه تولید و رفتار مواد در دماهای بسیار پایین است. دقیقا مشخص نیست در چه دمایی، برودت تمام میشود و کرایوجنیک آغاز می شود، به نظر میآید دمای کرایوجنیک برای گازها از منهای 150 درجه سانتیگراد آغاز میگردد.