پرجینگ چیست

عملیات پرجینگ

عملیات پرجینگ یا پاکسازی، تخلیه محتویات یک لوله یا مخزن و جایگزینی آن با ماده ای (گاز یا مایعی) دیگر  است.

هنگامی که یک خط لوله گاز وارد سرویس میشود، بالاجبار باید از هوای اولیه ای که در آن وجود دارد، تخلیه و پاکسازی گردد. اگر از گاز طبیعی برای پرجینگ استفاده شود، هوا و گاز با هم مخلوط شده، ترکیب قابل اشتعالی درون لوله شکل میگیرد که کلاً باعث از بین رفتن ایمنی کار میشود.

انواع پرجینگ:

  • پاکسازی با مواد خنثی: عمل جایگزینی یک ماده خنثی با محتویات اولیه یک لوله انتقال یا مخزن به صورت کامل و یا به گونه ای که حائل بین دو ماده ای گردد که قرار است جایگزین یکدیگر شوند تا از مخلوط شدن آنها اجتناب گردد.
  • رقیق سازی: تزریق ماده ای جدید که با اندکی از ماده قبلی مخلوط میگردد.
  • جایگزینی: جانشینی کامل ماده جدید به جای ماده قبلی، بدون آنکه اثری از ماده قبلی باشد و یا مخلوطی از اینها تشکیل شود.