ویپرایزر

Slide background

ویپرایزر

ویپرایزر

ویپرایزر برای تبدیل مایعات به گازها کاربرد دارد.

در بعضی کاربریها، گاز را به صورت مایع و با پایین آوردن دمای آن حمل میکنند که به هنگام استفاده میتوان آن را با کمک ویپرایزر مجدداً به حالت گاز درآورد.

انواع ویپرایزر

تبخیرکننده با دمای محیط

تبخیر با دمای محیط، می تواند برای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن، آمونیاک، کلر، LNG، اتیلن و سایر مخازن و گازهای مایع استفاده شود. این نوع تبخیر کننده ها تاثیر سوء بر محیط زیست نداشته، هزینه نگهداریشان هم نزدیک به صفر است.

برای افزایش سرعت عملکرد و بهینه سازی میتوان از فن برای دمیدن هوای بیشتر استفاده کرد.

ویپرایزر

تبخیرکننده با گردش آب

تبخیر با گردش آب، برای انواع گازهای مایع و کرایوجنیک استفاده میشود، گازهایی مثل نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن، آمونیاک، کلر، LNG و اتیلن.

دمای معمول آب برای این نوع سیستم حدود 7 درجه سانتیگراد است که اگر آب در این دما موجود باشد، عملاً انرژی خاصی برای این نوع تبخیرکننده ها نیاز نیست.

تبخیرکننده با گرمکن برقی

تبخیر با گرمکن برقی، برای آمونیاک، کلر، LNG، اتیلن، نیتروژن، اکسیژن، آرگون، CO2 و دیگر گازهای مایع شده و کرایوژن ها استفاده می شود.

گرمکن برقی میتواند یا با ارتباط مستقیم و یا با واسطه، منجر به تبخیر گاز کرایوژنیک گردد.

تبخیرکننده با سوخت فسیلی

تبخیر با سوخت فسیلی، برای LNG، اتیلن، آمونیاک، کلر، نیتروژن، اکسیژن، آرگون، CO2 و دیگر گازهای مایع شده و کرایوجنها استفاده میشود.

انواع سوخت، نفت، دیزل و گاز برای این منظور قابل استفاده است.

تبخیرکننده با بخار

تبخیر با بخار را می توان برای تبخیر نیتروژن، اکسیژن، آرگون، CO2، LNG، اتیلن، آمونیاک، کلر و سایر مخازن و گازهای مایع استفاده کرد.

تبخیرکننده با حمام آب

تبخیر با حمام آب می تواند برای گازهای مایعی همچون: نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن، آمونیاک، کلر، اتیلن و LNG استفاده شود. گرما به حمام آب از طرق بخار، سوخت و یا انرژی الکتریکی منتقل میگردد.