ظرفیت پائین – دوئر

  • این نوع مخازن برای حمل گاز مایع استفاده میشوند.
  • ظرفیت پائین، زیر 500 لیتر است.
  • نام این عنوان و هم این نوع مخازن برگرفته از نام James Dewar است.

سفارش